تعریف مدیریت مصرف آب

تعریف مدیریت مصرف

به مجموعه اقدامات برای کاهش پیک ، کاهش سرانه و یا به تعویق انداختن افزایش ظرفیت سازی در تاسیسات تولید آب یا تصفیه فاضلاب مدیریت مصرف گویند. 

  مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف آب اغلب چنین به نظر میرسد که ارتباطی به شرکت های آب و فاضلاب ندارد و تنها مختص مشترکین و مصرف کننده است ولی اگر مدیریت مصرف را مجموعه اقداماتی تعریف نماییم که برای کاهش پیک ،سرانه یا عدم نیاز به افزایش ظرفیت در تاسیسات تولید آب و تصفیه فاضلاب است آن گاه با این تعریف و مصداق در چارچوب منافع و حیطه کاری شرکت های آب و فاضلاب قرار میگیرد.

بطور کلی مدیریت مصرف را میتوان به بخش های زیر تقسیم بندی نمود:

ü     مدیریت مصرف از طریق اصلاحات فنی- ابزاری

ü     مدیریت مصرف از طریق اصلاحات فرهنگی - رفتاری

ü     مدیریت مصرف از طریق وضع و اجرای قوانین و مقررات