سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار،۱۷ هدف کلان را تعیین وتصویب نموده که کلیه آژانسهای تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد می باشند که راهبرد میان مدت و  بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم نمایند.این اهداف عبارتند از:

۱- پایان دادن به فقر.

۲- پایان دادن به کرسنگی.

۳- زندگی سالم وارتقاء رفاه.

۴- آموزش با کیفیت.

۵- برابری جنسیتی.

۶- دردسترس بودن آب سالم وفاضلاب.

۷- دسترسی به انرژی پاک ومقرون به صرفه

۸- رشد اقتصادی پایدار وکارشایسته.

۹- ارتقاء زیر ساخت های،تاب آور وصنعتی فراگیر.

۱۰- کاهش نابرابری.

۱۱- شهرها وجوامع پایدار وتاب آور.

۱۲- الگوی تولید ومصرف پایدار.

۱۳- اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم.

۱۴- استفاده پایدار ازاقیانوس ودریا ها.

۱۵- ارتقای اکوسیستم وجلوگیری ازبین رفتن تنوع زیستی.

۱۶- جامعه ی پایدار وصلح آمیز.

۱۷- احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.