مدیریت سبز

 

 مدیریت سبز :

   مجموعه ای از مطالعات و اقدامات جامع ،هدفمند و مستمری است که در سطوح مختلف دستگاههای دولتی و غیر دولتی صورت می گیردتا وضعیت موجود سازمان را در جهت نیل به وضعیت مدیریت سبز ارتقائ و تداوم بخشد.


گروه سبز :

   تشکلی است از مسئول و اعضاء کار گروه تخصصی مدیریت سبز که در دستگاه های اجرائی، ادارات، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی و ... از افراد آگاه به اصول پایه زیست محیطی و با هدف نظارت بر صرفه جویی، بهینه سازی وکاهش مصارف روزمره زیر نظر بالاترین مقام اجرائی سازمان تعیین می شوند.


مرکز سبز :

   مرکز سبز در هر شهر یا استان توسط مسئولین ذیربط شهرداری ایجاد می گردد تا کلیه کالاهای تفکیک شده از مبداء از طریق اطاق های سبز به این مراکز جهت بازیافت و استفاده مجدد منتقل گردد.


ایستگاه سبز :

   قفسه ای است با فضا های بسته و مشخص جهت نگهداری مواد تفکیک شده توسط کارکنان، که در مسیرهای پر تردد ساختمانهای اداری و مطابق دستورالعملهای ارائه شده تحت نظارت "گروه سبز" ایجاد می گردد. مواد و کالاهای تفکیک شده از این ایستگاهها توسط نظافتچی یا مسئول آبدارخانه سازمانها و مراکز مورد نظر به " اطاق سبز " منتقل خواهد شد.  


اتاق کار سبز :

   یک فضای سبز در داخل محوطه وزارتخانه ها یا سازمانها و مراکز مورد نظر ایجاد می گردد. درون این اطاقها کانتینرهایی مشخص وجود دارد که کلیه مواد وکالاهای تفکیک شده از زیستگاه های سبز به این کانتینرها منتقل شده و سپس از این اطاقها به مراکز سبز در هر شهر ( و یا مسئولین ذیربط شهرداری تحویل می گردد.

اهداف مدیریت سبز

اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه

صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت و شرکت های دولتی

اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع

حفاظت از منابع پایه و محیط زیست

اصلاح و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حفاظت محیط زیست ( مانند اصلاح ساختار مصرف )

استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز

اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی

اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان

ارتقاء بهره وری دستگاهها و شرکت های دولتی و استفاده بهتر از امکانات موجود

رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب ، برق ، انرژی ، کاغذ ، مواد اولیه و تجهیزات در دستگاههای دولتی

ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی جهت کاهش مصرف مواد و منابع پایه از محل صرفه جویی

آموزش با فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی

افزایش منابع درآمدی دولت و شرکتهای دولتی وغیر دولتی

اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست ( سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری ، استاندارد ملی و .....)

تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب و نوآوری در پورتال مدیریت سبز

توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای غیر عمومی غیر دولتی از طریق خود اظهاری