فایل آموزشی مدیریت سبز

دوره آموزشی مدیریت سبز در بهمن ماه سال 99 ، در شرکتهای زیر مجموعه آبفای استان تهران برگزار گردید که محتوای دوره جهت بهره مندی همکاران محترم در سایت قرار داده شده است.