نشانی: تهران، خیابان دکترفاطمی،خیابان حجاب،شرکت آب و فاضلاب استان تهران، طبقه دوم

پست الکترنیک:info.sd@tpww.ir

شماره تلفن دفتر :81753594

دورنگار:88950909

کد پستی: ۱۴۱۵۶۱۵۴۵۳