طرح ریزی و امکان پذیری

از یک سو الزامات ملی و بین المللی حاکم بر توسعه پایدار باید در سازمان ها بومی سازی و اجرا شود و از سوی دیگر هر الزام، استاندارد یا سند اجرایی می بایست در صورت پایداری و عدم مغایرت با مولفه های همه جانبه توسعه پایدار جاری سازی شوند تا بتوانند تضمین کننده بقای سازمان باشند. دفتر توسعه پایدار به عنوان تنها ورودی سازمان دریافت کننده کلیه الزامات/ اسناد/ سیستم ها می باشد.

هر حوزه هدف هایی را دنبال می کند که الزام بالادستی یا منافع حوزه ای را دربردارد. لذا ممکن است این اهداف همراستا با اهداف سازمان یا در اولویت اهداف سازمانی نباشد. اگر بخواهیم به جای رشد چند جزیره در سازمان که لزوما به توسعه اثربخش منجر نخواهد شد، در جهت توسعه همه جانبه سازمان بکوشیم؛ ضروری است کلیه الزامات، سیستم ها، استانداردها و ... در یک حوزه بصورت یکپارچه و هماهنگ بررسی گردد.  با توجه به اینکه توسعه پایدار و بقای سازمان در اولویت است لذا ضروری است در بررسی یکپارچه الزامات، سیستم ها، استانداردها و ... تحلیل پایداری انجام گیرد و در صورت وجود منفعت سازمانی در دستورکار قرار گیرد.

رسالت شرکت آب و فاضلاب استان تهران همان پروژه ها و شاخص هایی است که در هر حوزه مشخص شده است و در فصل بودجه ریزی با ثبت در برنامه عملیاتی شرکت بر اجرایی  شدن آنها صحه گذاشته ایم و به لحاظ محدودیتِ بودجه ای نمی توانیم کار یا فعالیتی غیر از آنها تعریف کنیم. در استراتژی سازمان، کلیه ی این کارها ، بصورت اولویت بندی شده ، لحاظ شده اند. بنابراین باید هر سندی ازسازمانهای مافوق می آید به صورت ورودی در استراتژی لحاظ و بصورت پروژه و شاخص به عنوان خروجی استراتژی به حوزه ها تحویل گردد.

 

تقسیم کار بین حوزه های مرتبط به شرح زیر است:

1-    دفتر توسعه پایدار

بررسی کلیه الزامات /اسناد بالادستی ویا سیستم ها/ روش های درخواستی ازسوی حوزه های ستادی یا شرکتها  بمنظور امکانسنجی و کنترل پایداری. درامکان سنجی، مصادیق سازمانی جهت جاری سازی تعیین می شوند و درکنترل پایداری میزان انطباق اجرایی سند/ سیستم با پایداری و بقای سازمان سنجیده می شود. که طبق شکل فوق یکی ازچهار حالت زیر رخ خواهد داد:

1- درصورت عدم وجود مصداق یا در صورتی که در انطباق با پایداری مردود گردد با تهیه گزارش توجیهی به سازمان های بالادستی بازخور داده میشود.

2- اگر مصداق سازمانی وجود داشت اما اثربخشی اجرای سند/سیستم مبهم بود با همکاری دفتر پژوهش و بهبود بهره وری در پایلوت و درقالب یک پروژه تحقیقاتی انجام می گردد و دفترتوسعه پایدار به عنوان ناظر عالیه بر مراحل و نحوه ی اجرای پروژه را کنترل نماید و بر اساس دستاوردهای اجرای پروژه ، گزارش تحلیلی به منظور در پیش گرفتن یکی از دو راه حل 3 یا 4 تهیه نماید.

3- اگر در اجرای الزامات / اسناد/سیستم ها اجبار وجود داشت اما از لحاظ پایداری سازمان مردود بود میتوان گزارشی بر اساس عملکرد داده های آماری، اقدامات استراتژیک یا برنامه های موجود شرکت تهیه و به سازمان های بالادستی ارائه داد.

4- اگر اجرای الزامات/سیستم ها در سازمان مصداق داشت و با پایداری سازمان سازگار بود نیاز به بومی سازی و تسری در سازمان وجود دارد.

 

2-    دفتر پژوهش و بهبود بهره وری

درمرحله دوم که نیاز به اجرای پروژه تحقیقاتی است، این پروژه توسط دفتر توسعه پایدار تعریف و  جهت اجرا به دفتر پژوهش داده میشود. این دفتر بصورت امانی یا بصورت قرارداد برونسپاری (در صورت نیاز) انجام می شود. درتمام مراحل پورپوزال، اجرا و ثبت این اقدام پژوهشی -تحقیقاتی این دفتر ناظر براجرا میباشد. چنانچه نیاز باشد کار بطور تخصصی ازسوی یکی از حوزه ها پیگیری واجرا شود یک نفر از حوزه مربوطه به عنوان ناظر فنی در پروژه خواهد بود.