نقش تشکل های غیر دولتی (NGO) در توسعه پایدار

1- حامیان سازمان های غیردولتی تشکلها را به عنوان جایگزینی مناسب برای دول کشورهای میزبان در ارایه خدمات و اولویتهایی همچون برنامه ریزی خانواده ها، حمایت کودکان، توسعه مشارکتهای کوچک، محیط زیست، گردشگری و غیره می دانند. تمرکز اصلی حامیان در تقویت بخشی سازمانهای غیردولتی موجب گسترش و توانایی سازمانی در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه شده است.
2- سازمانهای غیردولتی در سطح عام نیروهای مهم برای دموکراتیزه ساختن و تقویت نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. از آنجایی که بسیاری از سازمانهای داوطلب دارای ارزشها و ایده آلهای مشترکی در میان اعضای خود هستند لذا حامیان و تسریع کنندگان مهم تغییرات اجتماعی به شمار می روند.
3- سازمانهای غیردولتی می توانند منبع نوآوری، تجربه کردن و آزمودن رویکردهای نوین در قبال مسایل توسعه باشند. سازمانهای غیردولتی می توانند نقش بسیار مهمی در توسعه داشته باشند که این کار از طریق بسیج منابع و انرژی مولد در خدمات اجتماعی و توسعه آنها صورت می گیرد.
4- سازمانهای غیردولتی نقشی مهم در ارایه بازخوردهای لازم در زمینه سیاستها و برنامه ها دارند که این امر از طریق مشارکت در تغییرات سیاسی و کمک به تدوین برنامه های توسعه محقق می گردد.

فعالیتهای اقتصادی و تجاری
در قوانین موجود منعی برای سازمانهای غیردولتی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری وجود ندارد. ولی به رغم آنکه در قوانین و مقررات متعدد و گاه متعارض قید و ضابطه ای برای این قبیل فعالیتها دیده نمی شود از سوی دیگر مراجع نظارتی این سازمانها نیز متعدد و اختیاراتشان نامعلوم است. از این روی برای حفظ سلامت پیشنهاد می شود این سازمانها برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ضوابط ذیل را مد نظر داشته باشند:
- هدف اصلی از تشکیل و راه اندازی سازمان برای مقاصد خاص غیرانتفاعی مثل امور فرهنگی، آموزش، بهداشت، محیط زیست و جز آن باشد.
- سود و درآمدهای حاصل میان موسسین، اعضاء متصدیان، هیئت مدیره و کارمندان تقسیم نشود. البته وقتی سخن از سود به میان می آید مقصود آن است که کلیه هزینه ها، حقوق و دستمزدهای متعارف افراد یاد شده از آن کسر شده است.
بالاخره اینکه دست به فعالیتهای اقتصادی که خطرپذیری و درگیری زیادی برای اعضا به دنبال دارد نزنند.
البته هر اقدامی فعالیت اقتصادی و تجاری محسوب نمی شود. به عنوان مثال سازمانهای غیردولتی مجازند که در فعالیتهای مربوط به جمع آوری اعانه که مانع قانونی یا مغایرت با هنجارهای فرهنگی ندارند مثل مراجعه خانه به خانه، درخواست تلفنی، پست مستقیم، مراسم تبلیغاتی و دیگر روشهای جمع آوری اعانه شرکت کنند. قبض های کمک به مستمندان مزایده های خیریه و دیگر فعالیتهای موردی که هدف اصلی آنها جمع آوری کمک به سازمانهای غیردولتی است از مصادیق جمع آوری اعانه محسوب می شوند و نباید به عنوان فعالیت اقتصادی و تجاری تعبیر شوند.
البته سازمان های غیردولتی باید مراقب باشند وارد فعالیتهای جمع آوری اعانه که در سطح بسیار وسیعی انجام می شود و در آن سابقه سوء استفاده و فساد می رود نشوند. در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد امور تشکلهای فرهنگی به فعالیت های جمع آوری اعانه در سطح وسیع مجوز می دهد که تاکنون در برخی موارد سابقه خوشی از این قبیل فعالیت ها به جا نمانده است. همچنین باید میان فعالیت های اقتصادی و تجاری که صرفا برای کسب درآمد سازمان غیردولتی انجام می پذیرد از فعالیت هایی که جهت برآورده کردن اهداف سازمان است تمایز قائل شد. فرض کنید یک سازمان غیردولتی برای ارایه خدمات و کالاها به دولت یا شخص ثالث با دولت قرارداد بندد. اگر نوع خدمات و کالاهایی که ارایه می کند بخشی از اهداف اصلی سازمان باشد مانند برنامه های تنظیم خانواده، آموزش یا مدیریت منابع آب این دیگر فعالیت تجاری و اقتصادی مستقل محسوب نمی شود. حتی زمانی که سازمان غیردولتی کالایی را به طور مستقیم به مردم عرضه کند مانند بازارچه های خیریه برای صنایع دستی اقشار کم درآمد این در واقع نوعی ایجاد اشتغال در حمایت از جامعه مخاطب در جهت اهداف سازمان است.

برخی سازمان های مردم نهاد داخلی و خارجی

جمعیت امام علی: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی

انجمن حامی

Oxfam International | The power of people against poverty