طبق مقاله‌ای که در مجله نیچر به چاپ رسیده است، عناصر انسانی و طبیعی اثرگذار بر ذخیره آب‌های زیرزمینی در فاصله سال‌های 2002 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.به نظر می‌رسد تخلیه آب زیرزمینی در ایران طی این دوره، 74 کیلومتر مکعب باشد.تاثیر تخلیه ذخایر آب‌های زیرزمینی ایران از پیش هم با برداشت‌های مازاد افراطی در 77 درصد از سطح زمین ایران، افزایش شوری خاک در سراسر کشور و بیشتر شدن تعداد فرونشت زمین مشاهده شد.

تغییرات اقلیمی،نوسان‌های شدید بارشی در نقاط مختلف دنیا، معضل آب را  به یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌رو در معادلات جهانی بدل کرده است. بررسی این موضوع شاید اشاره‌ای مهم به لزوم برنامه‌ریزی در مورد آینده آب در کشور ما نیز داشته باشد. جایی که در سال 1399 خشکسالی بی‌سابقه‌ای در کشور رقم خورده است و در برخی نقاط نظیر سیستان و بلوچستان حتی تا 90 درصد، میزان بارش نسبت به گذشته کاهش یافته است.

اقتصاد، علم بهره گیری بهینه از منابع محدود در مقابل نیازها و خواسته های نامحدود جوامع بشری تعریف می شود و کمیابی و محدودیت منابع، نزدیک ترین واژگان به اقتصاد هستند. نظر به این که دانش اقتصاد، در قیاس با سایر علوم، سابقه چندانی ندارد( به تقریب 250 سال)، اما اهمیت این دانش در جوامع بشری سبب شد تا دامنه عملیاتی این علم در تمام جوانب مسایل جوامع بشری گسترش یابد.

نکته مهم در خصوص وضعیت منابع آب در کالیفرنیا، ازدیاد جمعیت در سالهای اخیر و استفاده از منابع آب برای مصارف کشاورزی بوده است. کالیفرنیا با بارش متوسط 457 میلیمتر در سال، دارای بیشترین میزان بارش در شمال این ایالت بوده و این درحالی است که  جمعیت در جنوب ایالت با کمترین میزان بارش متمرکز شده است.