سر مقاله برتر

لزوم تولید محصولات سالم و ارگانیک در ایران[1]

نویسنده(گان):
دکتر فرشاد قوشچی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عوامل موثر بر پایداری و فراگیری توسعه صنعتی در ایران: رویکرد همگرایی و الگوی تصحیح خطای برداری[2]

چکیده مقاله:

به گواه مطالعات تجربی انجام یافته، آنچه طی فرآیند صنعتی شدن در ایران رخ داده، اغلب تغییرات نامتوازن و بعضا متناقضی بوده، که در برخی از زمینه ها و ساختار های صنعتی و در سطوح مختلف ملی و استانی صورت پذیرفته که نتیجه آن، رشد نامتوازن و ناپایدار صنعتی در کشور است. در این مقاله، با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1353 تا 1394 روند پایداری و فراگیری توسعه صنعتی کشور ترسیم و تحلیل شده و عوامل موثر بر شکل گیری روندهای کشف شده، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که رشد صنعتی روندی پر نوسان، فراگیری توسعه صنعتی، روند نسبتا ثابت و پایداری توسعه صنعتی، روند نزولی را طی دوره مذکور تجربه کرده است. نتایج تحلیل همگرایی، حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه ، نرخ ارز، فناوری و مخارج تحقیق و توسعه بر رشد صنعتی است. فراگیری توسعه صنعتی باوجودآنکه تحت تاثیر مثبت اشتغال صنعتی، سرمایه گذاری و سرمایه اجتماعی قرار داشته، اما به طور منفی از فناوری و مخارج تحقیق و توسعه تاثیر پذیرفته است. پایداری توسعه صنعتی نیز تابعی مثبت از اشتغال صنعتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری دولت در محیط زیست است. مبتنی بر این یافته ها، پیشنهاد می شود، به منظور تسهیل شرایط حصول به پایداری و فراگیری توسعه صنعتی در ایران، اعتبارات قابل تخصیص به سرفصل حفاظت از محیط زیست در بودجه سالیانه تقویت شده و  بسترهای موردنیاز برای تقویت سرمایه اجتماعی و در نتیجه، افزایش میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت های صنعتی و صیانت از محیط زیست  فراهم گردد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای تصفیه یا بازیافت فلزات سنگین (روی، نیکل، کادمیوم)[3]

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات پیش روی صنایع بازیافت یا تصفیه فلزات سنگین (روی، نیکل، کادمیوم) می باشد. این تحقیق- کتابخانه ای بوده و با بررسی پیشینه تحقیق فهرستی از نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت های پیش روی این صنعت بین عوامل تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تیهه شده است. در مورد عوامل تکنولوژیکی درصد فراوانی متغیر ها بصورت: میانگین ترکیب تهدیدهای عوامل تکنولوژیکی 14%، فرصت ها 7%، نقاط ضعف 45% و در نهایت نقاط قوت 43% بوده است. در مورد عوامل اقتصادی درصد فراوانی متغیرها بصورت: میانگین ترکیب تهدیدهای عوامل اقتصادی 14%، فرصت ها 50%،نقاط ضعف 36% و در نهایت نقاط قوت 35% بوده است. در مورد عوامل اجتماعی درصد فراوانی متغیرها بصورت میانگین ترکیب تهدیدهای عوامل اجتماعی 29%، فرصت ها 29%، نقاط ضعف، 5% و در نهایت نقاط قوت 9% بوده است. در مورد عوامل زیست محیطی درصد فراوانی متغیرها بصورت: میانگین ترکیب تهدیدهای عوامل تکنولوژیکی 43%، فرصت ها 14%، نقاط ضعف، 14% و در نهایت نقاط قوت 13% بوده است. نقاط قوت عوامل تکنولوژیکی با 43% نسبت به سایر متغیرها بیشتر بوده است.نقاط ضعف عوامل تکنولوژیکی با 45% نسبت به سایر متغیرها بیشتر بوده است. فرصت های عوامل اقتصادی با 50% نسبت به سایر متغیرها بیشتر بوده است. تهدیدهای زیست محیطی با 43% نسبت به سایر متغیرها بیشتر بوده است. بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که بازیافت و تصفیه فلزات سنگین فرصت های اقتصادی زیادی دارد ولی نقاط ضعف تکنولوژیکی بیشتری نسبت به نقاط قوت و تهدیدهای زیست محیطی دارد.

[1]مجله کشاورزی و توسعه پایدار ، شماره 78

[2]فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ، سال نوزدهم، شماره 2

[3] مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، دوره: 1، شماره: 4