بیانیه چشم انداز (vision statement)

بیانیه چشم انداز دفتر توسعه پایدار

به منظور صیانت از آب به عنوان یک(تنها) منبع جایگزین ناپذیر و(با درنظر گرفتن) حفظ حقوق نسل حال و آینده، دفتر توسعه پایدار مصمم است در راستای چشم انداز زیر حرکت نماید:

*پیشتازی در زمینه توسعه پایدار در صنعت آب و فاضلاب کشور

*حصول اطمینان از توجه اثربخش به الزامات و (ملی و بین المللی در) مولفه های توسعه پایدار در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های سازمان

*کسب جایگاه کلیدی در تصمیم سازی های سازمانی و فراسازمانی مرتبط با توسعه پایدار در زمینه آب و فاضلاب شهری