شرح وظایف دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

اهم عناوین وظایف و مسئولیتهای

دفتر توسعه پایدار،مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

(ارسالی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

 

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

- دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی:

-      انجام مطالعات لازم در زمینه دسترسی به مدیریت پایدار آب و خدمات فاضلاب

-      نظارت عالی بر تهیه و تدوین برنامه های مطالعاتی و عملیاتی مدیریت مصرف و بهره وری آب و فاضلاب

-      تلاش در راستای جلب مشارکت ذی‌نفعان در پایدارسازی منابع آب شرب

-      حصول اطمینان از بازنگری و اصلاح فرآیندها ، فعالیت ها و روش های مرتبط با مدیریت مصرف و بهره گیری از روش های مدرن مدیریت مصرف

-      اهتمام به ایجاد بهبودهای رفتاری در زمینه مصرف آب و بهبود ذهنیت مردم و مسئولین از شرکت آب و فاضلاب

-      همکاری جهت تبیین و پیاده سازی مبحث توسعه پایدار با نظرداشت مفاهیم پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی

-      اهتمام به فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌ها، توانائی ها و قابلیت­های کمی وکیفی در ابعاد مختلف اجتماعی

-      حصول اطمینان از بررسی و مطالعه جوانب اجتماعی طرح های توسعه ای وارزیابی پیامدهای اجتماعی

- بهره وری و مدیریت مصرف:

-      تدوین راهبردهای شرکت آب و فاضلاب در خصوص توسعه و ارتقای مدیریت مصرف

-      مطالعه و بروزسازی استانداردها و دستور العملهای اجرایی مدیریت مصرف و نظارت بر رعایت آنها

-      انجام مطالعات لازم در زمینه بازنگری و اصلاح فرآیندها، فعالیت ها و روش های مرتبط با مدیریت مصرف و بهره گیری از روش های مدرن مدیریت مصرف

-      مطالعه جهت بکارگیری روشهای مدیریت دانش در توسعه مدیریت مصرف

-      بررسی و مطالعه مصارف در گروههای مختلف، مقایسه و تحلیل چگونگی مصرف در طی سال های مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج

-      بررسی و تحلیل الگوی مصرف مشترکین به تفکیک خانگی و غیر خانگی، با هماهنگی امور مشترکین

ü  تهیه دستورالعمل تعامل با مشترکین در بخش های مختلف کاربردی در زمینه مدیریت مصرف و اعلام دستورالعمل های مدیریت مصرف و راهکارهای صرفه جویی

ü  برنامه ریزی و هدف گذاری اثربخشی در زمینه کاهش مشکلات کمبود آب در زمان پیک مصرف ( تابستان و...)

ü  برنامه ریزی عملیاتی وتعریف پروژه های مدیریت مصرف در بخش های مختلف اداری، صنعتی، خانگی، عمومی وتجاری و ...

-      برنامه ریزی جهت بهره گیری از پتانسیل استانی در تهیه بالانس مدیریت مصرف و تقاضا در بخش آب و فاضلاب

-      برنامه ریزی در جهت ایجاد تعادل در مصرف با همکاری مشترکین (بخصوص مشترکین پرمصرف) و تهیه شناسنامه لازم برای اینگونه مشترکین

-      برنامه ریزی جهت استفاده از انرژی های پاک و فن آوریهای نوین

-      ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات دوره ای شرکت و شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکارهای اصلاحی روش کار و پیشنهاد راهکارهای جدید به بخش مربوطه از طریق تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی

ü  برآورد پتانسیل صرفه جویی در شهرهای مختلف استان و مشارکت موثر در فرهنگ بهینه سازی مصرف

­ ارائه پیشنهاد در خصوص تعمیر، نگهداری، اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب برای بالا بردن راندمان بهره وری

­ همکاری در بهسازی سیستم اندازه گیری (مشترکین، تولید، ورودی شبکه توزیع آب) در شهرهای تحت پوشش

­ تهیه بالانس و شناخت رفتار مصرفی مشترکین براساس آمارهای مصرف چندساله

­ تشکیل کارگروه مدیریت مصرف در شرکت و پیگیری اجرای مصوبات و الزامات قانونی در سطح استان

-      همکاری در برگزاری کارگاهها، سمینارهاوجشنواره های آموزشی وفرهنگی جهت اشاعه مدیریت مصرف

ü  ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف دربخش اداری و کنترل وپایش مداوم مصارف دستگاههای اجرایی

­ ارائه راهکارها و ضوابط مناسب جهت تهیه و خرید اقلام، اجناس، اتصالات و تجهیزات آبرسانی با کیفیت

­ بررسی تعیین ضوابط استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکین(واحدهای) مصارف بالا جهت کنترل و مدیریت مصرف

-      تهیه چک لیست نظارت بر مدیریت عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف

­ کنترل ونظارت بر مصرف مراکز بزرگ وپرمصرف تجاری

-      پیگیری مسئولانه طرح های مدیریت مصرف و سنجش اثر بخشی طرحهای اجرا شده در بهینه سازی مصرف

ü  بررسی آمار و اطلاعات و منابع تولید و پیش بینی مقدار تقاضای کلی برای دوره های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تشکیل بانک اطلاعاتی مدیریت مصرف

-      بررسی آمار و اطلاعات تقاضا و ارائه راهکارهای مناسب وکاربردی در جهت بهینه سازی آن

-      بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت آموزش و آگاهی مشترکین بمنظور استفاده از شیرآلات کاهنده و کاهش مصرف

-      همکاری با دفتر روابط عمومی به منظور اطلاع رسانی و ترویج بهینه مصرف از طریق رسانه ها، جلسات چهره به چهره ، اعزام مروجین مصرف و ...

-      نظارت در برگزاری جلسات وکارگاه های آموزشی ویژه کارکنان دستگاههای اجرایی جهت مدیریت مصرف آب

-      نظارت بر تهیه محتوای آموزشی فصلهای بهینه سازی مصرف آب درکانونهای پرورش ومهدهای کودک و مدارس

-      پایش و بهبود طرح های بهینه سازی و مدیریت مصرف مشترکین (شامل مدیریت مصرف انرژی (برق)-سوخت وحامل های انرژی مواد وتجهیزات و ...)

توسعه پایدار:

-      مطالعه، بازدید و ارائه طرحهای پیشنهادی مطالعاتی به واحدهای ذیربط برای دسترسی به مدیریت پایدار آب و فاضلاب

-      تبیین و پیاده سازی مبحث توسعه پایدار با نظرداشت مفاهیم پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی

-      بررسی راهکارهای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست در آب و فاضلاب

-      بررسی اهداف و احصا شاخص های ملی و محلی در ارتباط با توسعه پایدار

-      تعیین شاخص­های توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و پیشنهاد و ارائه الگوهای پایدار تولید و مصرف در راستای بهره وری

-      برنامه ریزی وپیگیری برای استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های علمی واعتباری سازمان ها ونهاد های منطقه ای وجهانی جهت استقرار اهداف توسعه پایدار مانند استقرار طرح (wash) وبررسی رد پای کربن در تصفیه خانه های فاضلاب و همکاری با سازمانFAO در خصوص بازچرخانی آب و پساب فاضلاب

-      تهیه، تدوین وتکمیل اولویتها، ضوابط، بخشنامه ها ودستورالعملها وشاخصهای توسعه پایدار آب وفاضلاب ومدیریت سبز والگوهای ارزیابی این شاخصها و... در تمامی بخشها و زیر بخشهای مرتبط با آب وفاضلاب

-      برنامه ریزی کلان در جهت استفاده از مباحث وموضوعات مدیریت ارزش ومدیریت دانش در ارتباط با اهداف توسعه پایدار وزیست محیطی وارتقاء بهره وری در زمینه آب وفاضلاب

-      تولید محتوا درخصوص موضوعات توسعه پایدار وتسری آن در سطح شرکت وجامعه

-      برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات لازم جهت برگزاری وبینارها، همایشها وبازدیدهای علمی به منظور ارتقاء آگاهی و سطح دانش ذینفعان، بهره برداران وکارکنان در زمینه توسعه پایدار آب و فاضلاب وملاحظات زیست محیطی وتغییر نگرش آنها

-      برنامه ریزی وپیگیری جهت برگزاری دوره های آموزشی آشنائی با مفاهیم توسعه پایدار

-      بررسی و جاری سازی احکام اسناد بالادستی در زمینه توسعه پایدار

-      استقرار نظام پایش وارزیابی شاخصهای زیست محیطی ومرتبط با توسعه پایدار درحین اجرا وپس از اجرای پروژهها وحمایت وهدایت لازم در این ارتباط

-      احصا و دسته بندی مشکلات در قالب حوزه های عملکردی (اقتصادی، قانونی، تکنولوژی، اجرایی و ...) و ارائه گزارش های لازم

-      استفاده از توان علمی مراکز ونهادهای دانش بنیان درارتباط با بهره گیری واستفاده موثر از پتانسلیهای موجود آب وفاضلاب جهت ارتقاء اهداف توسعه پایدار وملاحظات زیست محیطی

-      شناسایی وشناساندن موضوعات واهداف توسعه پایدار وملاحظات زیست محیطی به ذینفعان وکارکنان از طریق تدوین برنامه های آموزشی درقالب برگزاری جلسات اولیه، دوره ها،وبینارها، همایشها وبازدید از مراکزی که در این زمینه پیشرو هستند.

-      مدیریت بهره مندی از ظرفیت های قانونی : استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای اخذ اعتبار در جهت نیل به اهداف توسعه پایدارمطابق با ضوابط مندرج در قوانین بودجه سالانه کشورونیز اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز وبرنامه های  5 ساله توسعه کشور

-      استفاده از توان علمی مراکز ونهادهای دانش بنیان درارتباط با بهره گیری واستفاده موثر از پتانسلیهای موجود آب وفاضلاب جهت ارتقاء اهداف توسعه پایدار وملاحظات زیست محیطی

-      هماهنگی های لازم بین بخشی به منظور ارتقاء سطح ضوابط، استانداردهای توسعه پایدار وبه حداقل رساندن آسیبها

-      مدیریت نظارت وپایش عملکرد تاسیسات آب وفاضلاب: برنامه ریزی درجهت پیشگیری از آلودگی محیط زیست با راهکار نظارت وپایش عملکرد تاسیسات آب وفاضلاب (آب شیرین کن ها ، تصفیه خانه های آب وفاضلاب ) وپایش مستمرکیفیت پساب خروجی آنها

-      مدیریت پاسخگوئی در ارزیابی سازمان های فرادست مرتبط با وظایف شرکت: پیگیری ونظارت بر مطالعات ارزیابی زیست محیطی واخذ کلیه مجوز های زیست محیطی از دستگاه های اجرائی مربوط

-      نظارت وپایش عملکرد دفع بهداشتی لجن در تصفیه خانه های فاضلاب

-      نظارت بر تبیین و پیاده سازی مبحث توسعه پایدار در راستای مطالعات انجام شده از سوی واحدهای ذیربط با نظرداشت مفاهیم پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی

- مطالعات و بررسی های اجتماعی:

-     تعریف و ایجاد ارتباطات استراتژیک با ذینفعان شرکت آب و فاضلاب

-     بررسی و مطالعه جوانب اجتماعی طرح های توسعه ای

-     مطالعه و استقرار رویکردهای اجتماعی برای مدیریت مصرف و تقاضا

- انجام مطالعات اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب جهت هماهنگی وهمکاری واستفاده از توانمندیهای سایر سازمانها ونهادهای غیر دولتی ومردم نهاد در ارتباط با موضوعات توسعه پایدار و زیست محیطی آب و فاضلاب

-     برنامه ریزی جهت جلب مشارکت ذی‌نفعان در پایدارسازی منابع آب شرب

-     فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌ها، توانائی ها و قابلیت­های کمی و کیفی در ابعاد مختلف اجتماعی

-     ایجاد بهبودهای رفتاری در زمینه مصرف آب

-     بهبود ذهنیت مردم و مسئولین از شرکت آب و فاضلاب

-     همکاری در راهبرد شناسایی و ارزیابی سطح خدمت( مربوط به مدیریت داراییها)

-     کمک به اجرای اصلاحات ساز و کارهای اجتماعی از قبیل تعامل با شهروندان و خدمات گیرندگان از شرکت، تعامل با سمن ها، ارتباط گیری دوسویه با عموم مردم، جلب مشارکت ذینفعان و ....

-     ارزیابی پیامدهای اجتماعی شیوه‌های تأمین و عرضه

-     نظارت بر تهیه ارزیابی مطالعات اجتماعی طرحهای آب و فاضلاب که بر اساس بخشنامه ها و اسناد بالادستی نیاز به مجوز دارند