بیانیه ماموریت (mission statement)


 

بیانیه ماموریت دفترتوسعه پایدار

سیاستگذاری، کنترل و نظارت بر جاری سازی الزامات سازمانی، ملی و بین المللی توسعه پایدار با نگرش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در ستاد و شرکت های زیرمجموعه آب و فاضلاب استان تهران