ساختار دفتر

ساختار دفترتوسعه پایدار بطور متمرکز در ستاد آبفای استان تهران درقالب سه گروه سیستمی، مطالعاتی و اجرایی به شرح زیر تشکیل شده است:

گروه سیستمی: شامل اقدامات 1- شناسایی ذینفعان و نیازها و انتظارات فعلی و آتی آنـها با توجه به مولفه اجتماعی توسعه پایــدار 2- بــررسی و امکان سنجی جاری سازی الزامات 3- تعییــن مصادیق و بومی سازی الزامات 4-تعیین،احصاء وتحلیل شاخصهای توسعه پایدار

گروه مطالعاتی: شامل اقدامات 1-تحلیل اقتصادی و هزینه و فایده پروژه ها با توجه به مولفه اقتصادی توسعه پایدار 2- تحلیل EIA، EMP و پیوست سلامت با توجه به مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار3- ارزیابی اثرات پروژه ها 4- پیاده سازی اقتصاد سبز 5- تغییر اقلیم 6- جلب رضایت ذینفعان پروژه 7- منشور حقوق شهروندی 8-مسئولیت پذیری اجتماعی 9-آنالیزهزینه های اجتماعی

گروه اجرایی: شامل اقدامات 1- برنامه ریزی شهری و زیرساخت 2- PPPs 3- طرح پساب وبازچرخانی آب  4-پارک علم و فناوری 5- مدیریت سبز و ساختمان سبز 6- انعقاد تفاهم نامه ها و اخذ تسهیلات ملی وبین المللی 7-اجرای برنامه های WASH-Glass-JMP  8-آمایش سرزمین9- انرژی های پاک و تجدید پذیر10- نکسوس آب و انرژی 11- ردپای آب وکربن