معرفی دفتر توسعه پایدار

دفتر توسعه پایدار آبفای استان تهران به عنوان اولین و تنها پایلوت دفتر توسعه پایدار در وزارت نیرو در سال 96 آغاز به کار کرد.  یکی از رسالت های دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست، جاری سازی مفهوم سازمانی توسعه پایدار در کلیه ارکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران به منظور نهادینه سازی تعهد حقیقی و حقوقی کارشناسان و مدیران این مجموعه در نیل توامان به کاهش هزینه ها، افزایش سرمایه های انسانی و افزایش مقبولیت حوزه ذینفعان، به همراه کاهش اثرات مخرب زیست محیطی (که در قالب خسارت های اقتصادی سازمانی و ملی قابل تفسیر است) پروژه هااست. از این رو دفتر توسعه پایدار آبفای استان تهران صفحه اختصاصی دفتر را در وب گاه رسمی شرکت آب و فاضلاب راه اندازی کرده است.

ما در دفتر توسعه بر دیدگاه انضمامی و جامع نگر از توسعه تأکید داشته وماموریت ها و اهداف خود را بر پایه این دیدگاه تببین کرده ایم.

ساختار اداری

مدیر دفتر توسعه پایدار ، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی:

        آقای دکتر سید حسین سجادی فر

گروه توسعه پایدار:

       کارشناس مسئول: خانم مهندس هاله شجاعی

گروه مدیریت مصرف:

        رئیس گروه: آقای مهندس سهیل معتبر

        کارشناس: خانم مهندس مریم داودآبادی

گروه مطالعات اجتماعی:

        کارشناس: خانم مهندس محبوبه السادات نبوی