ساختار اداری

کارکنان:

مدیر دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست:خانم دکترفرزانه چاوش باشی

کارشناسان:

مهندس محبوبه سادات نبوی

دکتر فاطمه هوشمند

مهندس محمد معین زندی

مسئول دفتر: خانم مرجان یوسف زاده مرندی